Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle transacties tussen: SLANDSBESTE B.V., PROF. ZUURLAAN 22, 8256 PE BIDDINGHUIZEN, Hierna te noemen gebruiker, en zijn/ haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen wederpartij.
 2. afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk, schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. Ingeval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de wederpartij, zullen bij uitsluiting de Algemene Voorwaarden van gebruiker van kracht zijn.

 

ARTIKEL 2. OFFERTES EN PRIJZEN 

 1. Alle aanbiedingen van gebruiker geschieden tegen prijzen, welke gelden op het moment/ datum dat de opdracht tot stand komt. Als moment van totstandkoming heeft de schriftelijke bevestiging te gelden.
 2. Indien door of namens gebruiker mondeling aanbiedingen worden gedaan, dan wel overeenkomsten gesloten, zullen deze eerst bindend zijn nadat deze door gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 4. Alle door de gebruiker opgegeven leveringstermijnen zijn approximatief van aard en zullen nimmer als fataal worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn zal nooit inhouden dat de wederpartij op de enkele grond hiervan zal worden ontslagen van haar verplichtingen welke uit de afgesloten overeenkomst voortvloeien.
 5. Gebruiker is niet gebonden aan aanbiedingen welke tot stand zijn gekomen onder invloed van kennelijke vergissingen aan de zijde van de gebruiker. Ten aanzien van dergelijke aanbiedingen is de gebruiker niet gebonden aan de plicht tot levering en of schadevergoeding daaruit voortvloeiend.
 6. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro’s
 7. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.

 

ARTIKEL 3. LEVERING EN TRANSPORT 

 1. Levering wordt steeds geacht te geschieden op het bedrijf dan wel op de vestigingsplaats van de gebruiker.
 2. De levering geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de orderbon, of indien partijen een leveringstermijn of een opschortende voorwaarde zijn overeengekomen, binnen die termijn of zodra de voorwaarde in vervulling is gegaan.
 3. Transport vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. Als tussen gebruiker en wederpartij geen afspraken zijn gemaakt, organiseert gebruiker het transport naar beste weten.
 6. Overeengekomen leveringstijden zullen door gebruiker zoveel mogelijk in acht worden genomen, zonder dat overschrijding daarvan de wederpartij recht geeft op schadevergoeding of annulering van het contract, behoudens het bepaalde onder OVERMACHT, zoals geregeld in deze voorwaarden.
 7. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de wederpartij is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde der producten als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door gebruiker te bepalen termijn op door gebruiker verlangde wijze te worden voldaan. In het geval dat de desbetreffende goederen door genoemde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de wederpartij bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.
 8. Indien de wederpartij bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstneming, is het risico van een eventuele door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de wederpartij. Indien echter meer dan 4 dagen na de overeengekomen datum van inontvangstneming zijn verstreken zonder dat afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dat geval is de wederpartij gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de gebruiker te lijden schade volgens het bepaalde in LID 7 van dit artikel. De in dit ARTIKEL vermelde bepalingen dienen door beide partijen naar redelijkheid en billijkheid te worden geïnterpreteerd.

 

ARTIKEL 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

 1. Gebruiker behoudt zich de eigendom van de verkochte goederen voor tot dat de wederpartij aan al haar verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens gebruiker heeft voldaan.
 2. Gebruiker verwerft de mede-eigendom van alle goederen van dezelfde soort welke de wederpartij onder haar heeft of verkrijgt naar verhouding van het door hem aantoonbaar geleverde aantal goederen van die soort.
 3. Het aantal geleverde goederen zal aan de hand van de facturen van gebruiker zijn vast te stellen.

 

ARTIKEL 5. BETALING 

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De wederpartij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 2. Indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Als dan is de gebruiker gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de eerste dag dat de wederpartij in gebreke is gebleven te voldoen aan de in sub 1 bedoelde betalingsverplichting.
 3. Alle betalingen geschieden ten kantore van de gebruiker, dan wel op een door de gebruiker aan te wijzen bank- of postrekening.
 4. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Dit houdt in dat de in gebreke zijnde wederpartij, onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten veroorzaakt  door haar in gebreke zijn, schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten.
 5. Gebruiker behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door wederpartij vorige leveranciers niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij ten gevolge van dit niet leveren.
 6. Bij niet tijdige betaling is gebruiker gerechtigd de leveringen terstond op te schorten of te beëindigen, hetzij betaling a contant te verlangen voor toekomstige leveringen, en/of de reeds afgeleverde goederen terug te nemen.

 

ARTIKEL 6. PRIJSWIJZIGING 

 1. Prijswijzigingen ten gevolge van ondermeer wijziging in in- en uitvoerrechten, omzetbelasting, wisselkoersen, vrachtkosten, kosten van verzekering ontstaan na ontvangst der orderbon, zullen worden doorberekend, zonder dat deze recht geven de ontbinding van de overeenkomst te verlangen.

 

ARTIKEL 7. RECLAME 

 1. Eventuele geschillen omtrent de goederen of door de wederpartij ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.
 2. Op straffe van verval van enig recht moeten reclames binnen  8 dagen na ontvangst van de goederen gemotiveerd ter kennis van gebruiker zijn gebracht. De dag van levering is in deze termijn begrepen. Ongemotiveerde of onjuist gebleken retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

ARTIKEL 8. RISICO 

 1. Het risico is voor de wederpartij vanaf de datum van ontvangst van de orderbon

 

ARTIKEL 9. EMBALLAGE 

 1. Eenmalige emballage zal tegen kostprijs in rekening worden gebracht .
 2. Meermalige emballage kan worden geretourneerd, waarbij de gebruiker onder aftrek van vergoeding voor ontstane schade, de wederpartij voor de in rekening gebrachte bedragen zal crediteren.

 

ARTIKEL 10. OVERMACHT 

 1. Indien de levering uitblijft ten gevolge van omstandigheden welke voor gebruiker of zijn toeleveranciers overmacht opleveren wordt de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, zonder dat de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geldend kan maken.

 

ARTIKEL 11. GESCHILLEN 

 1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter in Nederland.
 2. Een geschil is aanwezig indien een der partijen dit verklaart.

 

 SLANDSBESTE B.V.